phone
หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

เพื่อยกระดับการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีการจัดประชุม Trust Event เพื่อเพิ่มความรู้และให้คำปรึกษากับเครือข่ายผู้ให้บริการของเราในทุกๆเดือนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ มาปรับใช้ให้มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุด โดยเราจะมีการวัดระดับความพึงพอใจหลังการใช้บริการจากลูกค้า ซึ่งผลประเมินในเดือนนี้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด