phone
หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

Smartsure จับมือกับ ธนชาตประกันภัย

          เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Smartsure โดย Wasutha Group จับมือกับ ธนชาตประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์  เพื่อใช้ขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล และร่วมกันนำเสนอแนวทางในการพัฒนา รูปแบบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อรถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถ EV (Electric Vehicle)  โดยนำข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ของ Wasutha Group ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการยานยนต์ชั้นนําของประเทศไทย และเป็นผู้นําเข้ารถยนต์ไฟฟ้า และให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ยานยนต์ การเช่าซื้อยานยนต์ รวมถึงการรับประกันเพิ่มเติมมาปรับใช้ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า นับว่าเป็นการผนึกกำลังและเป็นการสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และตอบรับเทรนด์แห่งอนาคตของผู้บริโภคยุคใหม่ ต่อการใช้ยานยนต์จากพลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดย Smartsure มุ่งเน้นการปรับปรุงและสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในทุกรูปแบบ ผ่านนวัตกรรมเพื่ออํานวยความสะดวก และรองรับการปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงการสร้างความแตกต่าง เพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี  ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต  โดยสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก