phone
AUTO SMART DIAMOND

เงื่อนไขการให้บริการ
●   รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร และน้อยกว่า 5 ปี สามารถรับบริการได้
●   รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 200,000 กิโลเมตร และน้อยกว่า 10 ปี สามารถรับบริการได้
●   สําหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อมศูนย์บริการ

ระยะเวลาการรับผิดชอบบริการ
1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร
(ไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นก่อน)

รับผิดชอบสูงสุด

เคลมได้สูงสุดเท่ากับมูลค่าของรถยนต์ ณ วันที่ซื้อ


สิทธิพิเศษ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง


รถที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง
●   ไม่รับประกันภัยรถยนต์เพื่อใช้บริการสาธารณะ เช่น รถตํารวจ รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น
●   ไม่รับประกันภัยรถยนต์เพื่อการรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า รวมถึงรถยนต์ดัดแปลงสภาพการปรับแต่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะ เช่น รถแท็กซี่ รถแข่ง เป็นต้น
●   ไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่มีระบบไฮบริด
●   กรณีเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเชื้อเพลิงประเภทแก๊สต้องเป็นการติดตั้งเดิมจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น (CNG)(รับเฉพาะรถญี่ปุ่นกับเกาหลี)

สิ่งที่ไม่คุ้มครอง

-


หมายเหตุ

-