phone
GOLD PLUS

เงื่อนไขการให้บริการ
●   รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร และน้อยกว่า 7 ปี สามารถรับบริการได้
●   สําหรับซ่อมอู่ในเครือ

ระยะเวลาการรับผิดชอบบริการ
1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร
(ไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นก่อน)

รับผิดชอบสูงสุด

80,000 บาท ต่อครั้ง จํากัดไม่เกิน 250,000 บาท


สิทธิพิเศษ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง


รถที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง
1.รถประเภท Hybrid เช่น Camry Hybrid, Toyota Prius
2.รถยี่ห้อ Volkswagen
3.รถไม่ได้ติดแก๊สจากทางโรงงาน
4.รถเช่า เช่น รถทะเบียนป้ายเขียว
5.รถแต่งเครื่อง
 

สิ่งที่ไม่คุ้มครอง
●   ไม่คุ้มครองบูซช่วงล่างโช๊คอัพ และยางแท่นเครื่ิอง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน
●   ซีลและปะเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลําพัง)
●   ความคุ้มครองสายพายหรือโซ่ไทม์มิ่ง จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่สายพานหรือโซ่ได้รับการเปลี่ยนตามระยะที่กําหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานแสดง)
●   ไม่คุ้มครองชิ้นสงวนเสื่อมสภาพที่ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
●   ไม่คุ้มครองวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ เช่น สายพาน หัวเทียน ไส้กรอง จานจ่ายหัวนกกระจอก คอนเดนเซอร์ หน้าทองขาว สายไฟแรงสูง ที่ปัดน้ําฝน ตัวกันการเป็นน้ําแข็ง จารบีเชื้อเพลิงหรือน้ํามัน ก้านเบรค ดุมเบรค จานเบรค ผ้าเบรค และของเหลวทุกชนิด เป็นต้น
 

หมายเหตุ
●   ทางบริษัทจะไม่สามารถดําเนินการได้ หากท่านไม่เปิดความคุ้มครอง กรุณาเปิดความคุ้มครองก่อนการใช้บริการ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center
●   หากท่านต้องการใช้บริการต้องแจ้งเหตุมาทาง Call Center และต้องได้รับการอนุมัติการซ่อมจากทางบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถนําใบเสร็จมาเบิกย้อนหลังได้ทุกกรณี
●   ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยสังเขป ไม่สามารถใช้ทดแทนเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อกําหนดต่างๆภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
●   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
●   หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-057-1223