phone
Smart Roadside Resistant Service
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
●   ฟรีบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 1 ปี (เฉพาะเช็คเดินทางไกล)
●   ฟรีบริการค่าบริการด้านเปิดประตูรถฉุกเฉิน 1 ปี
●   ฟรีบริการจัมพ์แบตเตอรี่ฉุกเฉิน 1 ปี
●   ฟรีบริการค่าแรงสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง 1 ปี
●   ฟรีบริการรถยก 1 ปี ทั่วประเทศไทย
●   ฟรีบริการเติมน้ํามันฉุกเฉิน 1 ปี
●   ฟรีบริการในการเปลี่ยนยางอะไหล่ 1 ปี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

●   ฟรีบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 1 ปี (เฉพาะเช็คเดินทางไกล)
●   ฟรีบริการค่าบริการด้านเปิดประตูรถฉุกเฉิน 1 ปี
●   ฟรีบริการจัมพ์แบตเตอรี่ฉุกเฉิน 1 ปี
●   ฟรีบริการค่าแรงสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง 1 ปี
●   ฟรีบริการรถยก 1 ปี ทั่วประเทศไทย
●   ฟรีบริการในการเปลี่ยนยางอะไหล่ 1 ปี
●   ฟรีบริการเติมน้ํามันฉุกเฉิน 1 ปี
●   ฟรีบริการโรงแรมที่พัก