phone
ORICO STANDARD PACKAGE

เงื่อนไขการให้บริการ

รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 200,000 กิโลเมตร และน้อยกว่า 10 ปี สามารถรับบริการได้


ระยะเวลาการรับผิดชอบบริการ

1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร
(ไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นก่อน)


รับผิดชอบสูงสุด
 เคลมได้สูงสุดเท่ากับยอดจัดไฟแนนซ์ ณ วันที่ซื้อ
(ยอดจัดไฟแนนซ์+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ประกันคุ้มครองภาระหนี้)

สิทธิพิเศษ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง


รถที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง
●   ไม่รับประกันรถยนต์ เพื่อใช้บริการสาธารณะ เช่น รถตำรวจ รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น
●   ไม่รับประกันรถยนต์ เพื่อการรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า รวมถึงรถยนต์ดัดแปลงสภาพการ  ปรับแต่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะ เช่น รถแท็กซี่ รถแข่ง เป็นต้น
●   กรณีเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเชื้อเพลิงประเภทแก๊สต้องเป็นการติดตั้งเดิมจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์  เท่านั้น
●   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองรถที่นำเข้ามาโดยผู้นำเข้าที่ไม่ใช่ตัวแทนโดยถูกต้อง (Gray market)

สิ่งที่ไม่คุ้มครอง

●   ทางบริษัทจะคุ้มครองเฉพาะชิ้นส่วนของอะไหล่ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองหากกรณีที่ทางบริษัทตรวจพบว่าอะไหล่ชิ้นส่วนดังกล่าวมีการเปลี่ยน โดยไม่ใช่อะไหล่เดิมที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต
●   คุ้มครองรถยนต์ไฮบริดแต่ไม่คุ้มครองอะไหล่ระบบไฮบริดและอะไหล่ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
●   ไม่คุ้มครองบูซช่วงล่างโช๊คอัพ และยางแท่นเครื่ิอง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอตามอายุ
●   ซีลและปะเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลําพัง)
●   ความคุ้มครองสายพายหรือโซ่ไทม์มิ่ง จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่สายพานหรือโซ่ได้รับการเปลี่ยนตามระยะที่กําหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานแสดง)
●   ไม่คุ้มครองชิ้นส่วนเสื่อมสภาพที่ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
●   ไม่คุ้มครองวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ เช่น สายพาน หัวเทียน ไส้กรอง จานจ่ายหัวนกกระจอก คอนเดนเซอร์ หน้าทองขาว สายไฟแรงสูง ที่ปัดน้ําฝน ตัวกันการเป็นน้ําแข็ง จารบีเชื้อเพลิงหรือน้ํามัน ก้านเบรค ดุมเบรค จานเบรค ผ้าเบรค และของเหลวทุกชนิด เป็นต้น


หมายเหตุ

●   ทางบริษัทจะไม่สามารถดําเนินการได้ หากท่านไม่เปิดความคุ้มครอง กรุณาเปิดความคุ้มครองก่อนการใช้บริการ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center
●   หากท่านต้องการใช้บริการต้องแจ้งเหตุมาทาง Call Center และต้องได้รับการอนุมัติการซ่อมจากทางบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถนําใบเสร็จมาเบิกย้อนหลังได้ทุกกรณี
●   ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยสังเขป ไม่สามารถใช้ทดแทนเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อกําหนดต่างๆภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
●   ท่านอาจบอกเลิกสัญญารับประกันฉบับนี้ได้โดยจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นหนังสือและจะมีสิทธิได้รับเงินคืนหลังจากหักค่าประกันสําหรับระยะเวลาที่สัญญารับประกันฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตรารับประกันระยะสั้นตามตารางราคาที่ได้ระบุในคู่มือการรับประกันคุณภาพทั้งนี้ท่านจะบอกเลิกสัญญารับประกันนี้ได้ต่อเมื่อไม่เคยมีการเรียกร้องค่าซ่อมแซมภายใต้สัญญารับประกันนี้มาก่อนวันที่บอกเลิกสัญญารับประกัน
●   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
●   หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-057-1223