phone
ORICO EW CARE PLATINUM

เงื่อนไขการให้บริการ

●   รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 200,000 กิโลเมตร และน้อยกว่า 10 ปี สามารถรับบริการได้
●   สำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อมศูนย์บริการ


ระยะเวลาการรับผิดชอบบริการ

1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร
(ไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นก่อน)


รับผิดชอบสูงสุด

เคลมได้สูงสุดเท่ากับมูลค่าของรถยนต์ ณ วันที่ซื้อ
(ยอดจัดไฟแนนซ์+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ประกันคุ้มครองภาระหนี้)


สิทธิพิเศษ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง


รถที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง

●   ไม่รับประกันภัยรถยนต์เพื่อใช้บริการสาธารณะ เช่น รถตํารวจ รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น
●   ไม่รับประกันภัยรถยนต์เพื่อการรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า รวมถึงรถยนต์ดัดแปลงสภาพการปรับแต่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะ เช่น รถแท็กซี่ รถแข่ง เป็นต้น
●   กรณีเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเชื้อเพลิงประเภทแก๊สต้องเป็นการติดตั้งเดิมจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น


สิ่งที่ไม่คุ้มครอง

●   ทางบริษัทจะคุ้มครองเฉพาะชิ้นส่วนของอะไหล่ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองหากกรณีที่ทางบริษัทตรวจพบว่าอะไหล่ชิ้นส่วนดังกล่าวมีการเปลี่ยน โดยไม่ใช่อะไหล่เดิมที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต
●   คุ้มครองรถยนต์ไฮบริดแต่ไม่คุ้มครองอะไหล่ระบบไฮบริดและอะไหล่ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
●   ไม่คุ้มครองบูซช่วงล่างโช๊คอัพ และยางแท่นเครื่ิอง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอตามอายุการใช่งาน
●   ซีลและปะเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลําพัง)
●   ความคุ้มครองสายพายหรือโซ่ไทม์มิ่ง จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่สายพานหรือโซ่ได้รับการเปลี่ยนตามระยะที่กําหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานแสดง)
●   ไม่คุ้มครองชิ้นส่วนเสื่อมสภาพที่ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
●   ไม่คุ้มครองวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ เช่น สายพาน หัวเทียน ไส้กรอง จานจ่ายหัวนกกระจอก คอนเดนเซอร์ หน้าทองขาว สายไฟแรงสูง ที่ปัดน้ําฝน ตัวกันการเป็นน้ําแข็ง จารบีเชื้อเพลิงหรือน้ํามัน ก้านเบรค ดุมเบรค จานเบรค ผ้าเบรค และของเหลวทุกชนิด เป็นต้น


หมายเหตุ
●   ทางบริษัทจะคุ้มครองเฉพาะชิ้นส่วนของอะไหล่ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองหากกรณีที่ทางบริษัทตรวจพบว่าอะไหล่ชิ้นส่วนดังกล่าวมีการเปลี่ยน โดยไม่ใช้อะไหล่เดิมที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ถึงแม้จะผ่านการตรวจสภาพจากทางบริษัทแล้วก็ตาม
●   คุ้มครองรถยนต์ไฮบริดแต่ไม่คุ้มครองอะไหล่ระบบไฮบริดและอะไหล่ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
●   ไม่คุ้มครองบูซช่วงล่างโช๊คอัพ และยางแท่นเครื่ิอง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน
●   Seals and gaskets (Alone not covered) ซีลและประเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลําพัง)
●   ความคุ้มครองสายพายหรือโซ่ไทม์มิ่ง จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่สายพานหรือโซ่ได้รับการเปลี่ยนตามระยะที่กําหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานแสดง)
●   Spare parts which deterioration that causes noise and vibration are not cover ไม่คุ้มครอง
ชิ้นส่วนเสื่อมสภาพที่ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
●   ไม่คุ้มครองวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ เช่น สายพาน หัวเทียน ไส้กรอง จานจ่าย
หัวนกกระจอก คอนเดนเซอร์ หน้าทองขาว สายไฟแรงสูง ที่ปาดน้ําฝน ตัวกันการเป็นน้ําแข็ง จารบี เชื้อเพลิงหรือน้ํามัน ก้านเบรค ดุมเบรค จานเบรค ผ้าเบรค และของเหลวทุกชนิด เป็นต้น
●   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองรถที่นําเข้ามาโดยผู้นําเข้าที่ไม่ใช่ตัวแทนโดยถูกต้อง (Gray market)
●   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หากท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการแล้วจะไม่สามารถคืน ผลิตภัณฑ์ หรือขอรับเงินคืนจากทางบริษัทได้ เมือคําสั่งซื้อได้รับชําระเงินเรียบร้อยแล้วทุกกรณี
●   หากท่านต้องการใช้บริการต้องแจ้งเหตุมาทาง Call Center เท่านั้น ไม่สามารถนําใบเสร็จ
มาเบิกย้อนหลังได้ทุกกรณี
●   โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองได้จากคู่มือการรับประกันคุณภาพ
●   รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามคู่มือรับประกันคุณภาพ
ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจ
ซื้อประกันทุกครั้ง
●   ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยสังเขป ไม่สามารถใช้ทดแทนเงื่อนไข
ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อกําหนดต่างๆภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
●   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.wsmart.co.th