phone
ORICO RSA SERVICE

เงื่อนไขการให้บริการ

● รถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีนับจากวันผลิต 


ระยะเวลาการรับผิดชอบบริการ

4 ปี 5 ปี หรือ 6ปี


รับผิดชอบสูงสุด
● ฟรีบริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.
● ฟรีบริการรถยกทั่วประเทศไทย
● ฟรีเฉพาะค่าบริการด้านกุญแจสำรอง
● ฟรีเฉพาะค่าบริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน
● ฟรีบริการจัมพ์แบตเตอรี่ฉุกเฉิน
● ฟรีค่าบริการในการเปลี่ยนยางอะไหล่
● ฟรีบริการเรียกรถแท็กซี่ ติดต่อรถเช่า จัดหาโรงแรม
 

สิทธิพิเศษ

สิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติมการบริการค้นหาอู่ซ่อมรถทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง


รถที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง
● ไม่รับประกันรถยนต์ เพื่อใช้บริการสาธารณะ เช่น รถตำรวจ รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น
● ไม่รับประกันรถยนต์ เพื่อการรับจ้างสาธารณะ หรือให้เช่า รวมถึงรถยนต์ดัดแปลงสภาพการ  ปรับแต่งเพื่อเพิ่มสมรรถนะ เช่น รถแท็กซี่ รถแข่ง เป็นต้น
● กรณีเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเชื้อเพลิงประเภทแก๊สต้องเป็นการติดตั้งเดิมจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์  เท่านั้น
● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองรถที่นำเข้ามาโดยผู้นำเข้าที่ไม่ใช่ตัวแทนโดยถูกต้อง (Grey market)

สิ่งที่ไม่คุ้มครอง
● รถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปีนับจากวันที่ผลิต
● ไม่คุ้มครองปัญหาใดๆ ที่มีผลมาจากอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติต่างๆ 
● กรณีรถเสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ  
● การใช้บริการรถยก ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมจากการพิจารณาของบริษัท  
● กรณีที่บริษัทได้มีการแนะนำศูนย์บริการให้แก่ทางท่านบริษัทขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อ
  ผลการซ่อมของศูนย์บริการดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่กรณีที่อยู่ในความคุ้มครองของบริการฉุกเฉิน
● ทุกรายการไม่รวมค่าอะไหล่ต่างๆ
● หากท่านต้องการใช้บริการต้องแจ้งเหตุมาทาง Call Center เท่านั้นไม่สามารถนำใบเสร็จ
  มาเบิกย้อนหลังได้ทุกกรณี  
● ไม่คุ้มครองที่เป็นผลมาจากการขาดการดูแลบำรุงรักษารถ
● ไม่คุ้มครองกรณีเกิดจากความประมาทเลินเล่อของท่าน เช่น การเติมน้ำมันผิดประเภทของท่าน
● ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. จะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า
● ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง ที่นอกเหนือเงื่อนไขข้างต้น ค่าทางด่วน ค่าอะไหล่  
● ไม่คุ้มครองที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันความเร็ว แรลลี่ การทดสอบความทนทาน  
● ไม่คุ้มครองที่เป็นผลมาจากที่ลูกค้าอยู่ภายใต้อิทธิผลของการเมาสุราและยาเสพติด จะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า
● การที่รถเกิดการเสียหายโดยไม่ได้เป็นผลมาจากตัวรถที่ออกมาจากโรงงานเอง เช่น มีการปรับแต่งรถ หรือเครื่องยนต์ หรือการเติมน้ำมันผิดประเภท หรือบรรทุกสินค้าเดินน้ำมัน จนเกิดความเสียหายไม่สามารถขับเคลื่อนได้
● ในกรณีที่ท่านมีการเรียกใช้บริการฉุกเฉินแล้วแจ้งสาเหตุอาการไม่ตรงกับความเป็นจริง ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากท่านไม่ดำเนินการชำระภายใน 1 วัน บริษัทสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการฉุกเฉินชนิดอื่นไว้จนกว่าท่านจะได้ชำระครบถ้วนแล้ว
● ในกรณีที่ท่านมีการเรียกใช้บริการฉุกเฉินแล้วทำการยกเลิกโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทรับทราบภายใน 1 ชม. หลังจากขอรับบริการท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหากท่านไม่ดำเนินการชำระภายใน 1 วัน บริษัทสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการฉุกเฉินชนิดอื่นไว้จนกว่าท่านจะได้ชำระครบถ้วนแล้ว
● ดูแลกรณีรถเสีย ขณะขับขี่บนท้องถนนเท่านั้น

หมายเหตุ
● ทางบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการได้ หากท่านไม่เปิดความคุ้มครอง กรุณาเปิดความคุ้มครองก่อนการใช้บริการ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center
● หากท่านต้องการใช้บริการต้องแจ้งเหตุมาทาง Call Center ไม่สามารถนำใบเสร็จมาเบิกย้อนหลังได้ทุกกรณี
● ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยสังเขป ไม่สามารถใช้ทดแทนเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อกำหนดต่างๆภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-057-1223